Vítáme Vás na stránkách našeho mysliveckého spolku MS Svatý Antonín.

Myslivecký ples 14.1.2023

Srdečně Vás všechny tímto zveme na Myslivecký ples MS Svatý Antonín. V případě zájmu o lístky pište či volejte na uvedené číslo na plakátu. Počet lístků je omezen. Těšíme se na Vás.

Rozloučení s létem 2022

Stalo se již tradicí, že náš MS byl požádán o spolupráci při akci „Rozloučení s létem“ ve Vyskytné nad Jihlavou. V letošním roce byla obava o počasí, které hrozilo silnými dešti a bouřkami. Nakonec se však žádný z těchto scénářů nekonal a my si mohli užít příjemné odpoledne spolu s dětmi. Jak bývá zvykem, děti neváhaly a hojně využily možnosti zastřílet si ze vzduchovek. Od těch nejmenších po ty nejstarší. Snažili jsme si jim vysvětlit základy bezpečnosti, správného držení, zacílení, a samotnou střelbu na terč. Věřím, že si děti odpoledne s námi užily stejně tak jako my a doufáme, že se v příštím roce budeme těšit stejnému zájmu mládežníků jako letos.

Text: Jakub Hradecký, Foto: Pavel Kudrna, Jakub Hradecký

Nová mimořádná veterinární nařízení k AMP

Zdravím mysliveckou veřejnost,

děkuji za hlášení a sběr uhynulých kusů černé zvěře na krajskou veterinární správu, která v tomto roce nálezcům za dodané vzorky vyplatila už téměř 160 tis Kč.  V této době, kdy se AMP kromě Rakouska vyskytuje ve všech zemích sousedících s ČR je pasivní monitoring z uhynulých kusů společně se sledováním chování černé zvěře v honitbách zásadním preventivním opatřením.

Pro ilustraci nákazové situace v Evropě uvádím, že za 1.7. – 5.8.2022 bylo hlášeno celkem 40 ohnisek AMP v chovech domácích prasat (Rumunsko, Litva, Lotyšsko, Moldavsko, Německo, Polsko, Slovensko, Severní Makedonie a Ukrajina) a 529 pozitivních případů AMP u prasat divokých (Estonsko, Itálie, Lotyšsko, Litva, Německo, Maďarsko, Polsko, Slovensko, Rumunsko, Severní Makedonie). Pro ČR je regionem s aktuálně nejvyšším rizikem zavlečení AMP na naše území příhraniční oblast Sasko – Polsko – Liberecký kraj, kde byla v posledním měsíci nalezena 3 uhynulá pozitivní divoká prasata. Ostatní případy byly až za dálnicí A4, která vytváří určitou migrační bariéru. Může to znamenat ústup nemoci od našich hranic do vnitrozemí Polska a Německa, což ovšem nevylučuje možnost zavlečení jinými cestami (nejčastěji přesuny nevyšetřené nakažené černé zvěře a nedostatečně tepelně opracovaných potravin).

Na stávající situaci SVS zareagovala a vydala nová celorepublikových mimořádných veterinárních opatřeních (MVO) k AMP. Uvedená MVO byla zveřejněna na úřední desce SVS dne 3. 8. 2022 pod č. j. SVS/2022/100346-G. Změna oproti MVO z roku 2018, která byla tímto zrušena, se týká doplnění článku 5, o zákaz přemísťování živých volně žijících prasat:

Čl. 5

Všem fyzickým a právnickým osobám se zakazuje v souladu s článkem 45 nařízení (EU) 2021/605 přemísťování živých volně žijících prasat na celém území České republiky a z České republiky do jiných členských států Evropské unie a do třetích zemí. Zakazuje se dovoz živých volně žijících prasat a jejich přemísťování z jiných členských států Evropské unie do České republiky.“

Tato změna znamená, že živá volně žijící prasata nelze od 3.8.2022 vůbec přesunovat, a to ani na území České republiky!!

Termín podzimního zahájení výkupu lišek a psíků mývalovitých

Od pondělí 12.9.2022 bude zahájen výkup lišek a psíků mývalovitých na monitoring vztekliny. Podmínky zůstávají nezměněny (max. 2 lišky na honitbu, rozdílné katastry, sazba 380 Kč/ks, vyplnění protokolu o převzetí na KVS, platba za dodanou lišku pouze na účet). Před dodáním se domluvte s MVDr. Andreasem (tel. 5767570246), zda už nebyl naplněn plánovaný počet.

Myslivosti zdar!

MVDr. Pavel Brávek

Memoriál Josefa Procházky 2022

V sobotu 14.5. 2022 jsme uspořádali další ročník kondičních střeleb. Vzhledem k nynější situaci ohledně Covid -19 nás žádná omezení nečekala a šlo předpokládat vysokou účast.

Letošní ročník jsme pojali tradičně a to střelbou v sedě s oporou na 3 stanovištích – srnec a střelbou ve stoje na pojízdný terč – prase. Vítězem střeleb se stal : Martin Matoušek.

Na druhém místě Kamil Štáfl a na třetím Jiří Navrátil.

Tento rok se též slavilo několik jubileí. Konkrétně 80. narozeniny našeho bývalého člena Jiřího Půži a 70. narozeniny našeho předsedy MS Pavla Kudrny. Jubilantům přejeme vše nejlepší!

Střelby se vydařily. Přálo nám i počasí a až do pozdních nočních hodin jsme probírali mnoho nového, co se v posledním roce událo.

P.S.: Děkuji tímto všem našim členům za přípravu akce. Zejména potom Martinovi Matouškovi a Liboru Ježkovi za asistenci při střelbách.

Text : Karel Kolář, Foto: Karel Kolář

Výroba mysliveckých konzerv

Po Výroční členské schůzi bylo nutné vymyslet co se zbývajícím masem v mrazícím zařízení. Padl návrh zavařit maso do konzerv.

Po domluvě se část našich kolegů MS sešla v pátek 1.4.2022 na přípravu masa a v sobotu 2.4.2022 se v KD na Rounku maso zavařilo do konzerv.

Tímto všem, kteří se příprav a samotného zavařování zúčastnili děkuji.

Text a foto: Karel Kolář

Výroční členská schůze 2022

Po dvouleté pauze jsme se opět sešli s kamarády myslivci a přáteli myslivosti na Výroční členské schůzi.

Že se lidé chtějí zase scházet a bavit bylo znát na rekordní účasti hostů na schůzi. Napočítali jsme na padesát přítomných.

Po úvodních zprávách mysliveckého hospodáře Karla Koláře,finančního hospodáře Pavla Kocandy a předsedy kontrolní komise Lubomíra Hrona následovala diskuse.

V diskusi jsme vyslechli zajímavé podněty a příspěvky od přítomných hostů i pozvání na výroční schůzi k sousedům na Bílý Kámen. Dobře se poslouchala i vyslovená chvála práce našeho MS.

Tím skončila oficiální část schůze a začala zábava. Podávaly se výpečky z divočáka. Další večerní chod řízky opět z divočáka a ke kávě domácí koblihy. O kuchyni se opět starala paní Nevrklová a vše bylo vynikající!!!

Jako překvapení jsme pro hosty letos připravili promítání starých mysliveckých videí. K tomu všemu hrála živá hudba.

Co dodat? Sál byl plný do půlnoci, někteří vydrželi až do časných ranních hodin. To je pro organizátory odměna za vynaloženou práci s přípravou akce a signál, že se u nás našim hostům líbilo.

Text: Karel Kolář, Foto: Jakub Hradecký

Hon 2021

Letošní hon jsme naplánovali na sobotu 4.12. Sešli jsme se u hájovny za krásného zimního počasí.

Po zahájení honu jsme se vydali do honitby a hned v první leči (Kamenná houština) jsme narazili na prasata. V leči ležela i liška která lovcům jen o vlásek unikla. Jedno z prasat ale takové štěstí nemělo a lovcům neuteklo. Následovala další leč (Bartošíkova) a opět prasata ulovili se dvě selata. Na svážnici v houštinách to bylo tentokrát bez rány a už jsme se těšili na svačinu a skvělou polévku od paní Nevrklové. Po svačině jsme pod Honzákem ulovili dva zajíce následoval výřad na Rounku u kulturáku. Potom si všichni účastníci honu pochutnali na vynikajícím guláši a proběhla tradiční myslivecká zábava, dekorování úspěšných lovců, myslivecký soud a tombola. Letošní hon se vydařil a mě nezbývá než poděkovat všem co se na jeho přípravě podíleli hlavně potom paní Nevrklové a Martinovi Matouškovi.

Text a foto: Karel Kolář

U nás v honitbě

Dne 28.10.2021 se našemu členovi podařilo zachytit v naší honitbě na fotopast Daňka Evropského (Skvrnitý). Říje u Daňka probíhá právě v tomto období, kdy samci žijí převážně samostatně a zřejmě i díky tomu vděčíme za tento ojedinělý fotoúlovek, jehož bychom během roku vzhledem k prakticky nulové početnosti tohoto druhu spárkaté zvěře u nás v honitbě a blízkém okolí nebyli svědky…

Foto: Zdeněk Tůma

Rozloučení s létem 2021

V obci Vyskytná nad Jihlavou se stalo již tradicí pořádání akce zvané “ Rozloučení s létem“.

Sbor pro občanské záležitosti, který zmíněnou akci pořádá, stanovil termín konání na sobotu 28. srpna. Organizátoři požádali náš myslivecký spolek o pomoc při vybudování zázemí a o zřízení a provoz vzduchovkové střelnice. 

V sobotu ráno se dostavili dva naši členové a aktivně se zapojili do příprav a výstavby stanů a stánků. Postavili jsme i altánek u naší střelnice.

Po obědě jsme vytyčili prostor střelnice a ohraničili ho páskou. Přijel Martin Matoušek, který byl jmenován vedoucím střeleb. Instalovali jsme terče a karimatky pro ležení dětí při střelbě.

Brzy se dostavili první zájemci o střílení. Malým a začínajícím střelcům naši myslivci trpělivě pomáhali s držením vzduchovky a správným zacílením a u větších dbali na dodržování bezpečného zacházení  se zbraní. Přišly si zastřílet i přítomné dívky a mnohdy dosáhly lepších výsledků než chlapci. Počasí nám celkem přálo a tak jsme na střelnici strávili příjemné, i když fyzicky náročné odpoledne. Zlatým hřebem akce byl seskok parašutistů na  hřiště. Ti co vydrželi do večera si opekli na ohni špekáčky a zazpívali v doprovodu kytar.
                                          Ahoj letošní léto a za rok na shledanou.

Text: Pavel Kudrna, Foto: Pavel Kudrna

Nový „ pojízdňák“

Novou pojízdnou kazatelnu vyrobil náš kolega a kamarád Josef Nevrkla.Jde o jedinečné dílo na profesionální úrovni včetně postele a zateplení!

Tvůrci patří velké poděkování a respekt!

Text: Karel Kolář

Memoriál Josefa Procházky 2021

V sobotu 22.5. 2021 jsme uspořádali další ročník kondičních střeleb. Na setkání s kolegy myslivci jsme se po dlouhé době  všichni těšili.

U Půžů na chatě se sešlo 34 střelců a další hosté.

Proti předcházejícím ročníkům jsme střelby zatraktivnili o střelbu z posedu tak, aby co nejvíc simulovala reálný lov. Vítězem střeleb se po dramatickém rozstřelu s Kamilem Štáflem stal náš člen Radek Sláma. Na třetím místě se umístil Karel Kozubík.

O pohoštění se spolu s přáteli z Bílého Kamene postaral  náš kamarád Jarda Maroušek, který zde oslavil své krásné 60. narozeniny. Tak ještě jednou Jardo, hodně štěstí a zdraví!

Střelby se vydařily. Přálo nám i počasí a až do pozdních nočních hodin jsme probírali mnoho nového, co se v posledním roce událo. Nově jsme pojmenovali toto střelecké setkání po našem kamarádovi Josefovi Procházkovi jako “Memoriál Josefa Procházky“.

P.S.: Děkuji tímto všem našim členům za přípravu akce. Zejména potom Martinovi Matouškovi a Lucce Vlachové za asistenci při střelbách.

Text : Karel Kolář, Foto: Jakub Hradecký