Vítáme Vás na stránkách našeho mysliveckého spolku MS Svatý Antonín.

Kondiční střelby – Memoriál Josefa Procházky 2023

Náš myslivecký spolek pořádá každoročně před zahájením lovu srnců kondiční střelby. Tato střelecká akce se koná u Půžovi chaty a poslední tři ročníky nese název Memoriál Josefa Procházky,  na počest našeho zesnulého dlouholetého člena a především kamaráda.

Letošní ročník se konal v sobotu 13. května. Dle pranostiky byl u vlády Servác, druhý z ledových mužů a ranní chlad umocněný studeným větrem při dopolední přípravě akce napověděl, že se na odpoledne budeme muset přiodít. V patnáct hodin jsme se u chaty sešli v hojném počtu. Zúčastnili se i kamarádi z MS Trojan a četní hosté. Po družném přivítání a soupisu soutěžících byla střelecká akce oficiálně zahájena. Přítomní byli seznámeni s bezpečností a pravidly soutěže. Po ukončení byly sečteny body jednotlivců a zveřejněny výsledky. První místo si vystřílel Radek Vintr z MS Trojan, druhý byl Jarda Matoušek a třetí Jakub Hradecký, oba z  MS Svatý Antonín. Celkově se výsledky soutěžících velmi lepší a rozdíl v pořadí je pouze o jednotky bodů. První tři soutěžící byli dekorováni pamětní medailí a hodnotným darem.

Kamarádi myslivci z MS Trojan nám nachystali výbornou večeři o dvou chodech, na stolech bylo dostatek pití a různých chuťovek a tak myslivci a naši hosté při družné zábavě prožili krásný den.

Tato květnová akce je již za námi a všichni se těšíme na další setkání s kamarády myslivci a přáteli myslivosti.

                                           Myslivosti zdar, Pavel Kudrna.

Liberecký kraj – Nařízení státní veterinární správy

Doufejme, že nás toto v naší honitbě nečeká. Toto sdělení je pouze informativního charakteru.

Výroční členská schůze 2023

V sobotu 18.3.2023 pořádal náš myslivecký spolek Svatý Antonín Výroční členskou schůzi. V kulturním domě na Rouneku se sešli členové našeho mysliveckého spolku a pozvaní hosté, aby zhodnotili činnost a výsledky práce myslivců v uplynulém mysliveckém roce.

Schůzi zahájil předseda MS. Seznámil přítomné s programem  a ve své zprávě mimo jiné informoval o výsledku voleb do výboru MS na další desetileté období. Myslivecký hospodář ve své zprávě zhodnotil práci myslivců v mysliveckém roce celkově kladně, upozornil však také na některé menší nedostatky kde je nutné se zlepšit.

Dalším bodem programu byla zpráva předsedy revizní komise. Následovala diskuze ve které vystoupili zástupci našich hostů a naši členové s podmětnými návrhy a připomínkami k činnosti MS.

Vynikající večeře, kterou nám již tradičně připravila Věrka Nevrklová za pomoci několika našich členů, byla zlatým hřebem večera. Děkujeme.

Následovala volná zábava při poslechu reprodukované hudby a štědře prostřených stolů občerstvením do pozdních nočních hodin. Z kladných hodnocení většiny přítomných lze hodnotit Výroční členskou schůzi jako úspěšnou a všichni se můžeme těšit na další společenskou akci našeho mysliveckého spolku v novém mysliveckém roce.

                                                        Myslivosti zdar, Pavel Kudrna.

Myslivecký ples 2023

Po těžkých časech, kdy na nás na všechny udeřil Covid jsme mohli po dvouleté pauze opět uspořádat tradiční myslivecký ples. Na jeho přípravě jsme pracovali bezmála dva měsíce a doufali, že zájem o tuto tradiční akci, kterou pořádá náš MS každoročně prakticky od doby založení, bude takový na který jsme byli zvyklí z předchozích let. Pro všechny účastníky byla připravena bohatá tombola a k jídlu se tradičně podával zvěřinový guláš. Sál byl prakticky plně obsazen, pivo teklo proudem, muzika hrála, tancovalo se až do ranních hodin. Díky Vám všem, kteří jste se plesu zúčastnili, byla tato akce nezapomenutelná. Na závěr nezbývá než konstatovat, že ples se vydařil a zároveň Vás pozvat na příští. Všem zúčastněným členům spolku děkuji za pečlivou přípravu a výbornou organizaci plesu. 

Text: Hradecký Jakub, Foto: Kocanda Pavel

Štěpánský hon 2022

Druhý svátek vánoční pořádá již tradičně náš myslivecký spolek Štěpánský hon.  Sraz byl v 9 hodin u hájovny. Naplánovány byly čtyři leče. První leč byla obstavená a zde jsme předpokládali přítomnost zaječí zvěře. Nejspíš vlivem větrného a chladného počasí a severně situovanému svahu zde zvěř nebyla. Druhá leč byla ploužením s představenými lovci. Po ukončení leče hlásil jeden z honců, že v leči pravděpodobně zahlédl černou zvěř. Potvrdili to i psi, kteří v hustých krajových náletech doléhali na jednom místě na zvěř. Mlazinu jsme po krátké poradě obstavili a honci jí protlačili.

Ukázalo se, že v leči zůstala dvě vzrostlá selata černé zvěře. Jednomu se podařilo opustit leč téměř po řadě lovců a  zmizet v přilehlém smrkovém náletu. Druhé sele opustilo leč v jejím čele a štěstěna tentokrát stála při něm. Lovec ho dvěma výstřely jen těsně minul.

Obstavili jsme ještě dvě leče ale zde zvěř nebyla. Po těchto lečích jsme se přesunuli k hájovně, kde jsme dnešní Štěpánský hon ukončili.

Popřáli si hodně štěstí a zdraví v nadcházejícím roce a odjeli domů k rodinám.

                                                      Lovu a myslivosti zdar, Pavel Kudrna.

Foto: Kocanda Pavel

Hon s poslední lečí 4.12.2022

Letošní vrchol lovecké sezóny, hon s poslední lečí byl jako tradičně naplánován na první prosincovou sobotu.

 V 8 hodin ráno jsme se za pěkného zimního počasí sešli u hájovny. Účastníků honu se sešlo okolo padesáti, čekal nás tak pěkný lovecký zážitek.

Naplánovány byli čtyři leče v okolí hájovny. Po zahájení honu jsme se vydali do honitby. Lovnou zvěří bylo prase divoké, zajíc a zvěř škodící myslivosti.

I přes velkou snahu všech účastníků lovu se nám bohužel tentokrát nepodařilo nic ulovit. Dobrou náladu to ale lovcům a honcům nezkazilo. Po ukončení honu jsme se všichni odebrali do KD Rounek, kde jsme všechny zážitky znovu probrali u dobrého jídla a pití. Došlo i na tradiční myslivecký soud a dekorování těch nejlepších lovců a honců.

Myslivosti zdar

Text: Karel Kolář, Foto: Pavel Kocanda

Myslivecký ples 14.1.2023

Srdečně Vás všechny tímto zveme na Myslivecký ples MS Svatý Antonín. V případě zájmu o lístky pište či volejte na uvedené číslo na plakátu. Počet lístků je omezen. Těšíme se na Vás.

Rozloučení s létem 2022

Stalo se již tradicí, že náš MS byl požádán o spolupráci při akci „Rozloučení s létem“ ve Vyskytné nad Jihlavou. V letošním roce byla obava o počasí, které hrozilo silnými dešti a bouřkami. Nakonec se však žádný z těchto scénářů nekonal a my si mohli užít příjemné odpoledne spolu s dětmi. Jak bývá zvykem, děti neváhaly a hojně využily možnosti zastřílet si ze vzduchovek. Od těch nejmenších po ty nejstarší. Snažili jsme si jim vysvětlit základy bezpečnosti, správného držení, zacílení, a samotnou střelbu na terč. Věřím, že si děti odpoledne s námi užily stejně tak jako my a doufáme, že se v příštím roce budeme těšit stejnému zájmu mládežníků jako letos.

Text: Jakub Hradecký, Foto: Pavel Kudrna, Jakub Hradecký

Nová mimořádná veterinární nařízení k AMP

Zdravím mysliveckou veřejnost,

děkuji za hlášení a sběr uhynulých kusů černé zvěře na krajskou veterinární správu, která v tomto roce nálezcům za dodané vzorky vyplatila už téměř 160 tis Kč.  V této době, kdy se AMP kromě Rakouska vyskytuje ve všech zemích sousedících s ČR je pasivní monitoring z uhynulých kusů společně se sledováním chování černé zvěře v honitbách zásadním preventivním opatřením.

Pro ilustraci nákazové situace v Evropě uvádím, že za 1.7. – 5.8.2022 bylo hlášeno celkem 40 ohnisek AMP v chovech domácích prasat (Rumunsko, Litva, Lotyšsko, Moldavsko, Německo, Polsko, Slovensko, Severní Makedonie a Ukrajina) a 529 pozitivních případů AMP u prasat divokých (Estonsko, Itálie, Lotyšsko, Litva, Německo, Maďarsko, Polsko, Slovensko, Rumunsko, Severní Makedonie). Pro ČR je regionem s aktuálně nejvyšším rizikem zavlečení AMP na naše území příhraniční oblast Sasko – Polsko – Liberecký kraj, kde byla v posledním měsíci nalezena 3 uhynulá pozitivní divoká prasata. Ostatní případy byly až za dálnicí A4, která vytváří určitou migrační bariéru. Může to znamenat ústup nemoci od našich hranic do vnitrozemí Polska a Německa, což ovšem nevylučuje možnost zavlečení jinými cestami (nejčastěji přesuny nevyšetřené nakažené černé zvěře a nedostatečně tepelně opracovaných potravin).

Na stávající situaci SVS zareagovala a vydala nová celorepublikových mimořádných veterinárních opatřeních (MVO) k AMP. Uvedená MVO byla zveřejněna na úřední desce SVS dne 3. 8. 2022 pod č. j. SVS/2022/100346-G. Změna oproti MVO z roku 2018, která byla tímto zrušena, se týká doplnění článku 5, o zákaz přemísťování živých volně žijících prasat:

Čl. 5

Všem fyzickým a právnickým osobám se zakazuje v souladu s článkem 45 nařízení (EU) 2021/605 přemísťování živých volně žijících prasat na celém území České republiky a z České republiky do jiných členských států Evropské unie a do třetích zemí. Zakazuje se dovoz živých volně žijících prasat a jejich přemísťování z jiných členských států Evropské unie do České republiky.“

Tato změna znamená, že živá volně žijící prasata nelze od 3.8.2022 vůbec přesunovat, a to ani na území České republiky!!

Termín podzimního zahájení výkupu lišek a psíků mývalovitých

Od pondělí 12.9.2022 bude zahájen výkup lišek a psíků mývalovitých na monitoring vztekliny. Podmínky zůstávají nezměněny (max. 2 lišky na honitbu, rozdílné katastry, sazba 380 Kč/ks, vyplnění protokolu o převzetí na KVS, platba za dodanou lišku pouze na účet). Před dodáním se domluvte s MVDr. Andreasem (tel. 5767570246), zda už nebyl naplněn plánovaný počet.

Myslivosti zdar!

MVDr. Pavel Brávek

Memoriál Josefa Procházky 2022

V sobotu 14.5. 2022 jsme uspořádali další ročník kondičních střeleb. Vzhledem k nynější situaci ohledně Covid -19 nás žádná omezení nečekala a šlo předpokládat vysokou účast.

Letošní ročník jsme pojali tradičně a to střelbou v sedě s oporou na 3 stanovištích – srnec a střelbou ve stoje na pojízdný terč – prase. Vítězem střeleb se stal : Martin Matoušek.

Na druhém místě Kamil Štáfl a na třetím Jiří Navrátil.

Tento rok se též slavilo několik jubileí. Konkrétně 80. narozeniny našeho bývalého člena Jiřího Půži a 70. narozeniny našeho předsedy MS Pavla Kudrny. Jubilantům přejeme vše nejlepší!

Střelby se vydařily. Přálo nám i počasí a až do pozdních nočních hodin jsme probírali mnoho nového, co se v posledním roce událo.

P.S.: Děkuji tímto všem našim členům za přípravu akce. Zejména potom Martinovi Matouškovi a Liboru Ježkovi za asistenci při střelbách.

Text : Karel Kolář, Foto: Karel Kolář

Výroba mysliveckých konzerv

Po Výroční členské schůzi bylo nutné vymyslet co se zbývajícím masem v mrazícím zařízení. Padl návrh zavařit maso do konzerv.

Po domluvě se část našich kolegů MS sešla v pátek 1.4.2022 na přípravu masa a v sobotu 2.4.2022 se v KD na Rounku maso zavařilo do konzerv.

Tímto všem, kteří se příprav a samotného zavařování zúčastnili děkuji.

Text a foto: Karel Kolář

Výroční členská schůze 2022

Po dvouleté pauze jsme se opět sešli s kamarády myslivci a přáteli myslivosti na Výroční členské schůzi.

Že se lidé chtějí zase scházet a bavit bylo znát na rekordní účasti hostů na schůzi. Napočítali jsme na padesát přítomných.

Po úvodních zprávách mysliveckého hospodáře Karla Koláře,finančního hospodáře Pavla Kocandy a předsedy kontrolní komise Lubomíra Hrona následovala diskuse.

V diskusi jsme vyslechli zajímavé podněty a příspěvky od přítomných hostů i pozvání na výroční schůzi k sousedům na Bílý Kámen. Dobře se poslouchala i vyslovená chvála práce našeho MS.

Tím skončila oficiální část schůze a začala zábava. Podávaly se výpečky z divočáka. Další večerní chod řízky opět z divočáka a ke kávě domácí koblihy. O kuchyni se opět starala paní Nevrklová a vše bylo vynikající!!!

Jako překvapení jsme pro hosty letos připravili promítání starých mysliveckých videí. K tomu všemu hrála živá hudba.

Co dodat? Sál byl plný do půlnoci, někteří vydrželi až do časných ranních hodin. To je pro organizátory odměna za vynaloženou práci s přípravou akce a signál, že se u nás našim hostům líbilo.

Text: Karel Kolář, Foto: Jakub Hradecký

Hon 2021

Letošní hon jsme naplánovali na sobotu 4.12. Sešli jsme se u hájovny za krásného zimního počasí.

Po zahájení honu jsme se vydali do honitby a hned v první leči (Kamenná houština) jsme narazili na prasata. V leči ležela i liška která lovcům jen o vlásek unikla. Jedno z prasat ale takové štěstí nemělo a lovcům neuteklo. Následovala další leč (Bartošíkova) a opět prasata ulovili se dvě selata. Na svážnici v houštinách to bylo tentokrát bez rány a už jsme se těšili na svačinu a skvělou polévku od paní Nevrklové. Po svačině jsme pod Honzákem ulovili dva zajíce následoval výřad na Rounku u kulturáku. Potom si všichni účastníci honu pochutnali na vynikajícím guláši a proběhla tradiční myslivecká zábava, dekorování úspěšných lovců, myslivecký soud a tombola. Letošní hon se vydařil a mě nezbývá než poděkovat všem co se na jeho přípravě podíleli hlavně potom paní Nevrklové a Martinovi Matouškovi.

Text a foto: Karel Kolář

U nás v honitbě

Dne 28.10.2021 se našemu členovi podařilo zachytit v naší honitbě na fotopast Daňka Evropského (Skvrnitý). Říje u Daňka probíhá právě v tomto období, kdy samci žijí převážně samostatně a zřejmě i díky tomu vděčíme za tento ojedinělý fotoúlovek, jehož bychom během roku vzhledem k prakticky nulové početnosti tohoto druhu spárkaté zvěře u nás v honitbě a blízkém okolí nebyli svědky…

Foto: Zdeněk Tůma

Rozloučení s létem 2021

V obci Vyskytná nad Jihlavou se stalo již tradicí pořádání akce zvané “ Rozloučení s létem“.

Sbor pro občanské záležitosti, který zmíněnou akci pořádá, stanovil termín konání na sobotu 28. srpna. Organizátoři požádali náš myslivecký spolek o pomoc při vybudování zázemí a o zřízení a provoz vzduchovkové střelnice. 

V sobotu ráno se dostavili dva naši členové a aktivně se zapojili do příprav a výstavby stanů a stánků. Postavili jsme i altánek u naší střelnice.

Po obědě jsme vytyčili prostor střelnice a ohraničili ho páskou. Přijel Martin Matoušek, který byl jmenován vedoucím střeleb. Instalovali jsme terče a karimatky pro ležení dětí při střelbě.

Brzy se dostavili první zájemci o střílení. Malým a začínajícím střelcům naši myslivci trpělivě pomáhali s držením vzduchovky a správným zacílením a u větších dbali na dodržování bezpečného zacházení  se zbraní. Přišly si zastřílet i přítomné dívky a mnohdy dosáhly lepších výsledků než chlapci. Počasí nám celkem přálo a tak jsme na střelnici strávili příjemné, i když fyzicky náročné odpoledne. Zlatým hřebem akce byl seskok parašutistů na  hřiště. Ti co vydrželi do večera si opekli na ohni špekáčky a zazpívali v doprovodu kytar.
                                          Ahoj letošní léto a za rok na shledanou.

Text: Pavel Kudrna, Foto: Pavel Kudrna

Nový „ pojízdňák“

Novou pojízdnou kazatelnu vyrobil náš kolega a kamarád Josef Nevrkla.Jde o jedinečné dílo na profesionální úrovni včetně postele a zateplení!

Tvůrci patří velké poděkování a respekt!

Text: Karel Kolář

Memoriál Josefa Procházky 2021

V sobotu 22.5. 2021 jsme uspořádali další ročník kondičních střeleb. Na setkání s kolegy myslivci jsme se po dlouhé době  všichni těšili.

U Půžů na chatě se sešlo 34 střelců a další hosté.

Proti předcházejícím ročníkům jsme střelby zatraktivnili o střelbu z posedu tak, aby co nejvíc simulovala reálný lov. Vítězem střeleb se po dramatickém rozstřelu s Kamilem Štáflem stal náš člen Radek Sláma. Na třetím místě se umístil Karel Kozubík.

O pohoštění se spolu s přáteli z Bílého Kamene postaral  náš kamarád Jarda Maroušek, který zde oslavil své krásné 60. narozeniny. Tak ještě jednou Jardo, hodně štěstí a zdraví!

Střelby se vydařily. Přálo nám i počasí a až do pozdních nočních hodin jsme probírali mnoho nového, co se v posledním roce událo. Nově jsme pojmenovali toto střelecké setkání po našem kamarádovi Josefovi Procházkovi jako “Memoriál Josefa Procházky“.

P.S.: Děkuji tímto všem našim členům za přípravu akce. Zejména potom Martinovi Matouškovi a Lucce Vlachové za asistenci při střelbách.

Text : Karel Kolář, Foto: Jakub Hradecký