Silvestrovský příběh nebo myslivecká latina?


O nás myslivcích se traduje, že při různých příležitostech, mnohdy posilněni kapkou truňku, dáváme k lepšímu příběhy o jejichž pravdivosti zvláště nemyslivci pochybují a nazývají je mysliveckou latinou.
Když jsem dnes ráno pohlédl z okna na sněhovou nadílku, vzpoměl jsem si na návraty z pochůzky honitbou na konci roku v posledních letech.
Po sněhu nebylo dobře tři roky na Silvestra ani památky, zato před hájovnou u cesty za kamenem hlídal vždycky na Silvestra svišť horský.
Když jsem o tom vyprávěl, kamarádi mě obviňovali z myslivecké latiny. Tak jsem se před rokem rozhodl, že si na pochůzku honitbou vezmu místo flinty fotoaparát a jestli tam bude, vyfotím ho a všechny pochybovače přesvědčím fotografií o pravdivosti tohoto výjimečného pozorování.
Sice jsem v to moc nedoufal, ale když jsem přicházel k hájovně, tak mě málem připravený fotoaparát vypadl z ruky. Za balvanem před hájovnou panáčkuje svišť horský jako někde na alpské louce. Zavřel jsem oči a zavdal si slivovičky z pleskačky. Když jsem oči opět otevřel, svišť za kamenem stále ostražitě panáčkoval.
To již cvakla spoušť mého fotoaparátu a všem, kteří pochybují o pravdivosti mysliveckých příběhů, dnes předkládám tuto fotografii jako důkaz.
A dneska si na pochůzku beru opět fotoaparát. I když je sníh. ……


Při návratu mě i letos překvapil.

Přeji jménem členů MS Svatý Antonín všem, kteří navštěvují naše webové stránky, veselého Silvestra a mnoho zdraví a štěstí  v Novém roce 2014.

Pavel Kudrna
Text a foto Pavel Kudrna 

Hon 26. 12. 2013

Na druhý svátek vánoční v osm ráno se sešlo více než polovina členů MS Svatý Antonín, plus několik hostů a honců u Rounecké hájovny na již tradičním Štěpánském honu.
Počasí bylo spíše jarního charakteru s ranní teplotou několik stupňů nad nulou.
Protože černá zvěř již několik dnů navštěvovala lesní část naší honitby, doufali jsme, že v některé z vytipovaných lečí se s ní setkáme.
Nastoupené lovce a honce přivítal předseda MS, poprosil je o vzorné myslivecké chování v průběhu honu a zdůraznil bezpečnost při střelbě.
Poté předal slovo vedoucímu honu, který seznámil přítomné se strategií lovu, určil závodčí a smluvené signály, informoval které druhy zvěře je možné lovit a zdůraznil bezpečnost.
Potom se celá sešlost odebrala vedena závodčími obstavit první leč nazývanou Kamenná houština. Když do této leče vešli honci a byli vpuštěni psi, trvalo jen několik minut a v levé horní části leče třeskl výstřel.
Po ukončení leče jsme se dozvěděli, že úzkým pásem smrkového laťáku leč opustila liška a že štěstí tentokrát bylo na její straně.
Ve druhé leči bylo několik kusů srnčí zvěře.
Ve třetí leči se psům podařilo vyslídit zajíce, který záhy leč opustil ale na výstřel našeho člena MS neslyšel a štěstěna ho zařadila mezi chovné kusy zaječí zvěře v honitbě.
Ve čtvrté, páté a šesté leči byla ukryta pouze srnčí zvěř.
V sedmé leči nám naši patroni dopřáli úspěchu a v téže chvíli když byla leč obstavena zahřměl v horní části výstřel a po ukončení leče na výloži ležel mohutný lišák.
Šťastným lovcem byl náš člen Zdeňek Tůma.
Nálada všech účastníků se zlepšila a tento úlovek je nabil novou energií.
V osmé leči se psům a honcům podařilo opět vytlačit několik kusů srnčí zvěře.
Vedoucí honu po poradě se závodčími rozhodl, že již půjdeme k hájovně a lov ukončíme. Cestou ještě obstavíme menší polorozpadlou oplocenku, která je ve střední části hustě zarostlá smrkovým náletem.
Honci vyrazili a klepáním protlačovali leč.
Tu začal v polovině leče ostře hlásit zvěř německý křepelák a zvěř tlačil do čela leče.
Z čela leče ze záhy ozvalo „Pozor, liška v leči!“
V tu chvíli již liška v patách s hlásícím křepelákem unikala lečí proti honcům. Honci jí však nedovolili proklouznout jejich řadou a obrátili jí opět k ústupu do čela leče.
Lišce se však nechtělo leč opustit a postavila se křepelákovi. Ten nezaváhal a provedl chvat a ve zlomku vteřiny mu vypomohl druhý pes.
Liška se však křepelákovi zakousla do čenichu a proto asi uvolnil sevření a liška se tak opět osvobodila a vyrazila mezi honci na začátek leče, kde prosoukla mezi latěmi staré oplocenky a leč opustila.
Tréma a napětí zde jistě sehrály negativní roli a lovec, kterému liška běžela téměř pod nohama na dvě rány chybil a liška mizela mezi kmeny stromů.
Bylo provedeno obeznání nástřelu a po stopě byl vyslán křepelák, který je výborný na dosledy zvěře. Pes se však záhy vracel, což svědčilo o tom, že liška zasažena nebyla.
U hájovny bylo ukončení honu a vyhlášení krále honu. Následovala svačina a všichni účastníci byli pozváni do hospůdky v Rantířově.
Nutno říci, že výsledek honu byl diskutován členy pořádajícího MS velmi živě a bilance jeden zajíc kontra tři lišky v průběhu honu je nenechal lhostejnými.
Již domlouvají jaká opatření je nutno učinit k utlumení stavů zvěře myslivosti škodící.

Lovu zdar!

Text a foto Pavel Kudrna 

Hon 7. 12. 2013


V sobotu 7.12.2013 již od půl osmé ráno se u Rounecké hájovny v honitbě MS Svatý Antonín začali scházet účastníci honu. Pověření členové MS sepisovali seznam lovců a prováděli kontrolu potřebných dokladů, také sepisovali seznam honců a loveckých psů. Vedoucí honu a myslivecký hospodář v jedné osobě se závodčími ještě konzultovali osm lečí, které poctivě prošli minulý víkend a promysleli způsob zavádění a směr tlaku honců v jednotlivých lečích. Vrásky jím dělalo počasí. Již druhý den totiž foukal silný vítr, který v pátek v nárazech dosahoval síly vichřice a mnohde vyvracel i stromy. Nepřízeň počasí částečně kompenzovala slabší obnova.
Bylo domluveno, že při obstavování jednotlivých lečí závodčí vyhodnotí případné stopní dráhy zvěře a se situací před zahájením lovu seznámí účastníky. Dorazilo dostatečné množství lovců, honců a byl též dostatek lovecky upotřebitelných psů. Proto byl dán povel k nástupu a předseda MS přivítal účastníky honu. Vedoucí honu seznámil všechny přítomné s bezpečností při střelbě, se strategií lovu a se smluvenými signály při jednotlivých lečích. Určil závodčí pro dvě skupiny lovců a po provolání lovu zdar se lovci a honci odebrali k obstavení první leče za hájovnou.
Tato leč a stejně tak i druhá byly po oba dny vystaveny náporům větru a krom několika kusů srnčí zvěře v nich jiná zvěř nebyla. Při obstavování třetí leče jsme obeznali, že leč nad ránem prošel lončák černé zvěře. Protože sousední blízko se nacházející leč byla díky hustým mlazinám a náletům příhodná pro denní odpočinek černé zvěře, bylo rozhodnuto, že leč, kterou lončák pouze prošel v tichosti projdou honci a nebudou puštěni psi aby nepřeběhli do sousední slibné leče a zvěř předčasně nevytlačili.
Při obstavení přilehlé sousední leče jsme obeznali, že lončák v této leči zůstal a neopustil ji. Nepodařilo se ho však honcům ani přes opakované hoblování leče vytlačit. Byl velmi zkušený a nechal se honci v téměř neproniknutelné mlazině přejít a posléze se ukryl v nízkých ale hustých náletových smrčcích navazujících na leč. Do leče byl vyslán lovec, vůdce psa, který obeznal jeho stopu a psa po ní poslal. Pes po chvíli lončáka vystopoval a z leče vytlačil před připravené lovce, kteří ho ulovili.
Za zmínku stojí i následná příhoda, kdy do ještě obstavené leče vběhlo několik selat černé, která sem byla zahnána od sousedního MS, kde měli naháňku. Selata ovšem neslyšela, že na ně několik našich lovců střílí a proto v protilehlé části leče našla mezeru v řadě střelců a leč bez výstřelu opustila.
Po této úspěšné leči jsme se přesunuli na svačinu, kterou pro nás vzorně připravil náš člen Jiří Dohnal starší, spolu s Mírou Vackem. Měli již zapálenou velkou vatru ze které na promrzlé lovce a mokré honce sálalo teplo. Várnice horkého čaje a upečené vynikající klobásy pozvedly náladu účastníků honu a nabily je novou energií. Za vzorně připravené zázemí patří oběma velký dík. Po svačině následovaly dvě nadějné jižně situované leče v závětří lesa. V každé leči bylo několik zajíců, ovšem uloven byl pouze jeden. Takový již je lov a jak lovená zvěř, tak i lovec mají šanci na úspěch. Tentokrát jí využila zaječí zvěř.Následovala ještě jedna leč, která však byla vyfoukaná a zvěř zde nebyla.
Účastníci honu se poté přesunuli do obce Rounek kde v parčíku před místním kulturním domem byl výřad ulovené zvěře. Na výřadu ve světle plápolajících ohňů ležel lončák černé zvěře a jeden zajíc. Byly dány pocty ulovené zvěři a předán úlomek úspěšnému lovci lončáka, jímž byl náš člen Radek Sláma. Lovcem zajíce byl host Alois Hartman. Vedoucí honu zhodnotil průběh honu, poděkoval všem lovcům za vzorné chování a dodržování bezpečnosti v průběhu lovu a zvlášť vřele poděkoval honcům, kteří v náročných podmínkách odvedli velký kus práce. Potom pozval všechny přítomné na večeři a poslední leč a dnešní hon ukončil provoláním lovu zdar.
Po večeři následovalo vyhlášení krále, prince a vévody honu a dalších vyhodnocených. Proběhl též přísný soud a nakonec byla losována bohatá tombola. Pak již se o zábavu postarali pozvaní páni muzikanti a všichni si užívali dobrého jídla a zábavy.
Nezbývá než poděkovat Pepovi Nevrklovi a jeho ženě Věře za vynikající večeři kterou nám připravili a rovněž všem, kteří se na přípravě této zdařilé akce podíleli a těšit se opět na Štěpánském honu na shledanou.

Lovu zdar!

Fotografie z honu: Text a foto: Pavel Kudrna

Lov na kachny 14. 9. 2013
 

Po roce jsme se opět sešli při lovu na divoké kachny.
Lov se vydařil. Postupně jsme lovili na Bémáku, Faráku a na novém rybníčku za Bémákem. Vždy se zvedl velký počet kachen, odhadem cca 50. Nakonec jsme ulovili 13 kachen.

Králem honu se stal Jirka Navrátil se čtyřmi přesnými zásahy.


Text a foto: Karel Kolář 

Poděkování


Vážení kolegové myslivci,

chci timto poděkovat našemu kamarádovi Jardovi Matouškovi za skvělou práci při zajištění ovsa na nastávající zimní období.
Díky Jardo!

Karel Kolář
hospodář MS

Střelby v Mysliboři 7. 9. 2013
 


Po roce se v sobotu 7. září za krásného slunečného počasí opět utkalo naše myslivecké sdružení se spřáteleným mysliveckým sdružením z Bílého Kamene.
Po tréninkovém kole vypuklo velké klání, střelnicí duněly výstřely a borci předváděli své střelecké umění. Někteří dosahovali pozoruhodných výsledků, některým se tak úplně nedařilo. Svou roli určitě sehrál vítr, který při jejich střelbě silněji zafoukal.
Nejlepšího výsledku dosáhl Pavel Jurek z MS Bílý Kámen, který s jednou chybou nastřílel 17 bodů z 18 možných, za ním se umístil náš Radek Sláma s 16 body a třetí skončil Martin Matoušek také z našeho MS.
Družstvo z Bílého Kamene tradičně zvítězilo. Jejich výsledek byl o 3 body vyšší, než výsledek našeho družstva.
Místo nesmiřitelné rivality se soupeři družně bavili. Ke svačině si účastníci opekli výtečné klobásy a po vyhodnocení výsledků provolali myslivosti a lovecké střelbě zdar a po krásně stráveném dni se spokojeně rozjeli do svých domovů.

Text a foto: Karel Ženíšek

Bouřka nad vysočinou
 

V pondělí 29.7. se nad Vysočinou přehnala bouřka doprovázená silným větrem o síle orkánu, který měl v nárazech rychlost až 140km/h. Vítr za sebou nechal silné polomy, v Rantířově zničil chatu, bohužel se nevyhnul ani našim mysliveckým zařízením. Nejhůř asi dopadl krmelec Jirky Dohnala ml.


Text a foto: Karel Kolář

O nás v časopise Myslivost


V zářijovém čísle časopisu Myslivost je otištěn na straně 120 pod názvem „Setkání u ohně na Rounecku“ článek Pavla Kudrny uveřejněný níže na této stránce s názvem Posezení s přáteli – Hájovna 2013″

Náprstník červený – bílá varianta


Je to dvouletá 60-150 cm vysoká bylina.
První rok vytváří přízemní růžici listů, druhý vyžene lodyhu. Kvete v červnu až srpnu. Základní varianta má květy červené, na snímku je bílá varianta.
Náprstník je žádaná léčivá rostlina, obsahuje přibližně 100 různých léčivých látek. Ve farmakologickém průmyslu slouží k izolaci chemicky čistých glykosidů pro výrobu léků. Je ale prudce jedovatý. Otrava začíná zvracením, průjmy, dochází ke zpomalení pulsu, dýchání je obtížné, mohou se objevit poruchy vidění, halucinace, hučení v uších, bolesti hlavy, závratě. Pak se puls zrychluje a slábne a nakonec se zastaví srdce. Otrava se léčí podáváním dávidel, absorpčního uhlí a tříslovin (tanin, odvar z dubové kůry, silný černý čaj)
Při otravě je nutné okamžitě vyhledat lékařskou pomoc!
Vyhlídky na uzdravení ale ani tak nejsou příliš optimistické.

Text: Karel Ženíšek
Foto: Pavel Kudrna 

Nový krmelec


Tradiční brigádníci (Pavel Kudrna, Jarda Matoušek, Jirka Navrátil a Karel Kolář) se sešli 2.7.2013 aby v naší honitbě postavili nový krmelec. Jedná se již o 23 krmné zařízení instalované nyní v nejodlehlejší části naší honitby ve Vítkově lese.
Péče o zvěř je nejdůležitější součást myslivecké činnosti, proto patří poděkování všem myslivcům kterým není osud zvěře lhostejný.


Text a foto: Karel Kolář 

Lilie Zlatohlavá


Právě vykvetl skutečný skvost naší honitby – Lilie zlatohlavá. Na Vysočině je její výskyt pouze ostrůvkovitý a velice vzácný. V ČR je dle vyhlášky č. 395/1992 Sb. zařazena do kategorie ohrožený druh. Patří mezi druhy vyžadující další pozornost (C4).


Text a foto: Pavel Kudrna

Posezení s přáteli – Hájovna 2013

Dne 22.6.2013 v devět hodin ráno se sešlo několik členů MS Svatý Antonín, aby nachystalo zázemí pro odpolední již tradiční mysliveckou akci, kterou naše MS pořádá vždy ve druhé polovině června.
Ač české meteostanice celý týden vyhrožovaly na sobotu přeháňkami a citelným ochlazením, tak chytrý telefon našeho hospodáře a klouby starého lesáka, předsedy MS signalizovaly o pravém opaku. Potvrdilo se, že vedení MS mělo navrch. Sobotní letní den byl jako vymalovaný a pro všechny případy připravený stan sloužil po sejmutí bočních stěn jako velký slunečník.
Když se společnost sešla, byl naražen soudek dobrého chlazeného pěnivého moku, ze sklepa doneseno bílé a červené a nad žhavými uhlíky táborového ohně se na roštu opékala naložená krkovička. Stoly se prohýbaly pod tíhou dobrot všeho druhu a nálada účastníků byla skvělá jako počasí.
Aby nám lépe trávilo, byly záhy vyhlášeny soutěže. Soutěží se zúčastnili všichni přítomní ve všech věkových kategoriích. Zatímco se část soutěžících odebrala zápolit ve střelbě ku běžícímu potkánu a na sklopné terče, druhá část se průběžně snažila na chůdách zdolat co největší vzdálenost a pokořit rekord předešlých borců. A jste zvědaví na výsledky těchto soutěží? Vyhráli všichni zúčastnění. Vyhráli proto, že na tuto zdařilou akci přišli a užívali si krásného počasí, dobrého jídla, pití, soutěží ale především strávili den v kruhu přátel a zapomněli alespoň chvíli na starosti a strasti všedních dnů.
Jen těžko se účastníkům od stolů odcházelo domů a někteří u praskajícího ohníčku seděli ještě nad ránem.
Akce skončila ale není všem dnům konec. Vždyť začátkem září se opět setkáme na střelnici v Mysliboři a dále na dalších plánovaných akcích.
Myslivosti a jejím přátelům zdar

Text a foto: Pavel Kudrna

Rekonstrukce kapličky nad Rounekem
 

c12_rekok.gif

Rekonstrukce kapličky Svatého Antonína Paduánského, dominanty naší honitby, započala již před více než měsícem, odkrytím a odvodněním základů kapličky.
Při odkrytí základů oltáře vně kapličky se zjistilo, že je základ oltáře narušen a je prasklý. Rovněž konstrukce střechy byla shledána silně poškozená. Vinnou zatékání vody krytinou střechy ztrouchnivěla a byla napadena dřevomorkou.

Text a foto: Pavel Kudrna

Oslava padesátin


V sobotu 8. června se v zaplněném kulturním domě na Rounku pokryly stoly sladkými a slanými chuťouvkami. Podával se výborný guláš a každý měl k dispozici k uhašení žízně pivo, víno, minerálky … .
Stůl v čele zdobila krásně tvarovaná kytice a k tanci i poslechu hrála hudba.
Člen našeho mysliveckého sdružení Jirka Čech slavil svou první padesátku. Do té druhé mu přejeme všechno dobré. 

Osetí políčka


Ve středu 22.května se sešlo několik myslivců z našeho MS na brigádě.
Cílem brigády bylo osetí cca. 1 ha mysliveckého políčka.
Vzhledem k tomu, že jsme nedisponovali potřebnou technikou bylo nutné políčko zasít prastarým způsobem a to ručně.

Děkuji všem zúčastněným!

Text a foto: Karel Kolář

Krkavec velký


Krkavec velký je náš největší pěvec, je velký asi 50 centimetrů a může vážit až 1,5 kilogramu. Jeho mohutný zobák je na rozdíl od havrana, který je začně menší, u kořene opeřený. Peří je černé s kovovým leskem.
Potravou krkavce jsou malí hlodavci, ptáci a jejich vajíčka, různá semena, ale i odpadky a mršiny. Když má k dispozici více potravy než spotřebuje, zakopává si ji pod zem.
Žije v trvalých osamělých párech po mnoho let. Na hnízdiště se vrací v únoru. Hnízdo, které používá několik let, si staví na vysokých stromech a na nedostupných skalách. Samice do něj snáší 5 až 6 modrozelených, černohnědě, šedohnědě a šedě skvrnitých vajec, na kterých sedí tři týdny. Malé krkavce krmí oba rodiče a ti velmi rychle rostou.

Text a foto: Karel Ženíšek 

Česnek medvědí


Česnek medvědí je bylina 10-45 cm vysoká s 4 – 6 cm dlouhou a 1 – 2 cm tlustou podlouhlou podzemní cibulí. Kvete bíle a jako plod má tobolku.
Celá rostlina obsahuje silici obsahující sirné složky a čpavek. Obsahuje vitamín C, fytoncidy, hořčiny a další látky, které regulují činnost žaludku, podporují trávení, urychlují hojení ran a vředů, uklidňují křeče hladkého svalstva a ničí střevní parazity. Nať se sbírá na počátku květu, tj. v květnu, a cibule v srpnu a září.
Čerstvou natí se koření bílé polévky, omáčky a masa. Doporučuje se pro snížení krevního tlaku, proti chřipkám, ateroskleróze a astmatu.
Na fotografii je porost Česneku medvědího na lokalitě Mlaka pod Vysokým Kamenem.

Foto: Pavel Kudrna 

Výroční schůze 2013


V sobotu 23. března se od 17:00 hodin konala na Rounku výroční členská schůze Mysliveckého sdružení Svatý Antonín za účasti rodinných příslušníků členů a hostů z MS Bílý kámen – Trojan.
Podrobnosti jsou uvedeny na stránce Výroční schůze.

Text a foto: Pavel Kudrna 

Srnečka objevily děti


Srnečka o víkendu objevily děti a  s rodiči si vyslechli jeho příběh.
Srneček za dětmi chodí a nechá se krmit bramborami a hladit. Nikdo nevěří, že před týdnem byl na pokraji smrti na řepkovém poli. Snad pudově vycítil, že péče lidí je pro něho záchranou a vrozená plachost ustoupila před touhou přežít.


Text a foto: Pavel Kudrna 

Srneček bojovník


Před týdnem mi zazvonil telefon a předseda mysliveckého sdružení Pavel Kudrna mi řekl, že na kraji řepkového pole objevili srnečka. Na žádný podnět prakticky nereagoval. Protože nevykazoval známky žádné nemoci, ani nebylo možné pozorovat, že by byl nějak zvlášť vyhublý, přemístili ho daleko od řepky aby vyloučili další spásání narkotických látek.
Pavel mi řekl, že má srneček zdeformovanou horní čelist a na levé světlo nevidí. Že by bylo dobré zdokumentovat, s jakými problémy se dokázal v životě poprat a vyrovnat.
Po několika hodnách jsem odpoledne dorazil s foťákem na místo a srneček již byl pohyblivý a bral Pavlovi z ruky letninu a seno. Později začal okusovat větvičky z borovice. Vzhledem ke zmíněným deformacím mu to dělalo značné potíže. Deformace horní čelisti a ztráta světla mohla vzniknout při prenatálním vývoji, ale shodli jsme se na tom, že je pravděodobnější, že vznikla před několika měsíci po nárazu na drát elektrického ohradníku, když prchal před některým ze psů, které zde lidé čato venčí. Pro náraz do ohradníku svědčí i roztržené levé slecho.

Pavel se rozhodl, že bude srnečka sledovat a pokusí se mu zvýšit šanci na přežití izolací od řepky a podáváním kvalitního hodnotného krmiva. Podle srnečkova chování jsme usoudili, že nevidí ani na zdravé světlo, což by mohl být následek nadměrné konzumace řepky. Teď po týdnu začal srneček dosti pít vodu a zjevně mu to prospívá. Pavel si myslí, že se mu tím rychleji čistí organismus. Také lépe a častěji přijímá potravu. Zdravé světlo začal natáčet k pohybujícím se objektům v okolí. Zřejmě se mu vrací zrak.
Plachost se mu nevrátila a společnost mu dělá dobře. Nechá se olizovat od Pavlova křepeláka a nastavuje mu k tomu hlavu.

Text a foto: Karel Ženíšek 

Maršovský potokFoto: Pavel Kudrna 

Srnčí zvěř


 

Foto: Tomáš Král

Naháňka u sousedů MS Bílý Kámen – Trojan


Tuto sobotu jsme byli pozváni na naháňku na černou zvěř do honitby našich sousedů. Sraz byl již tradičně v deset hodin, aby zkušení a honitby znalí stopaři měli čas obeznat leče a vytipovat kde černá tráví denní odpočinek.
Na nástupu byl nastoupen dostatečný počet lovců, honců a nechyběli ani nezbytní lovečtí psi několika plemen. Myslivecký hospodář nás uvítal v honitbě, sdělil jakou zvěř je povoleno lovit a důrazně připomněl bezpečnost při střelbě. Poté předal slovo vedoucímu honu který určil závodčí a vedoucího honců. Informoval nás o strategii lovu ve třech lečích kde byla obeznána černá zvěř. Po provolání lovu zdar jsme se zrychleným pochodem přesunuli k první leči.
Leč byla velká, avšak počet lovců byl dostatečný aby byla dostatečně obstavena. Po zahajovacím signálu vyrazili honci a psi do leče a brzy hlášení psů prozrazovalo, že narazili na černou. Černá zvěř se v rozlehlé a členité leči cítila bezpečně a proto bylo velmi obtížné jí přimět aby leč opustila. V čele leče zahřmělo několik výstřelů a posléze přišel povel k ukončení.
Druhá leč byla snad ještě rozlehlejší s téměř horským převýšením. Černou se však i zde podařilo z leče vytlačit a několikrát zazněly série výstřelů.
Ve třetí leči se černé podařilo ukrýt honcům a leč neopustila. Protože psi i honci byli již velmi znaveni a bylo uloveno, byla naháňka ukončena a všichni účastníci se přesunuli na výřad ke srubu. Zde před nastoupenými lovci a honci ležel na výřadu lončák, tři selata černé zvěře a jedna liška. Myslivecký hospodář a vedoucí honu předali úlomky úspěšným lovcům, poděkovali lovcům za kázeň a honcům za jejich výkon v náročných podmínkách. Poté všechny pozvali do myslivecké klubovny na Hlávkově k občerstvení. Nástup byl ukončen provoláním lovu zdar a úspěšní lovci přijímali gratulace.
Na Hlávkově nás čekal výborný guláš, občerstvení a tombola, kde bylo první cennou sele černé zvěře.
Závěrem bych rád jménem hostů poděkoval členům MS Trojan za pozvání, výborné občerstvení a za to, že nám umožnili prožít krásný den ve společnosti přátel zelené krve v jejich krásné a dobře zazvěřené honitbě.

Přátelé lovu zdar a děkujeme.
Pavel Kudrna

Úspěšná naháňka na černou 12. 1. 2013


V nočních hodinách z pátku na sobotu napadla obnova. Dva členové našeho MS ráno obeznávali stopní dráhy zvěře a zjistili, že do lesní části naší honitby přišla čtyřčlenná tlupa černé zvěře. Oba myslivci dle stopní dráhy vytipovali, kam tlupa hodlá zatáhnout k dennímu odpočinku. Leč v tichosti a s dobrým větrem obeznali a zjistili, že černá v leči zůstala. Informovali mysliveckého hospodáře, který na třináct třicet hodin sezval myslivce a honce k Rounecké hájovně.
Od hájovny se lovci a honci v tichosti přesunuli k leči, kterou obstavili. Do leče byl po stopní dráze černé vyslán kamarád Tomáš se svým borderterrierem. Tlupu se však z leče podařilo vytlačit až za pomoci honců. Když dozněl poslední výstřel a naháňka byla ukončena na výloži ležel lončák a sele černé zvěře.
Protože nám při naháňce vypomohli naši sousedé z MS Trojan a měli též obeznanou černou v jejich honitbě, přejeli jsme k obci Bílý Kámen připraveni pomoci s lovem. Lovu zde však patroni myslivosti nepřáli a přesto, že v leči bylo nejméně deset kusů černé zvěře a honcům se až po značném úsilí podařilo zvěř z leče vytlačit, lovci nebyli úspěšní a černá unikla bez nejmenšího zranění. Podařilo se však ulovit lišku, což lovecký nezdar mírně vylepšilo.
Na společném výřadu byly tudíž dva kusy černé a liška.
Byly dány pocty ulovené zvěři a předány úlomky úspěšným lovcům.

Lovu a myslivosti zdar, Pavel Kudrna

Myslivecký ples Rantířov 2013.


Dne 11.1.2013 pořádalo naše MS Svatý Antonín již tradiční myslivecký ples v Rantířově. Plesu předcházely náročné přípravy. Výzdoba sálu, příprava tomboly a osudí tomboly, příprava občerstvení pro hosty. V pátek od rána se vařil zvěřinový guláš z divočáka. Tentokrát se k přípravám plesu sešlo dostatečné množství členů MS a práce šla lépe od ruky a vše jsme zvládli v pohodě.
V pátek večer bylo vše připraveno a pořadatelé byli připraveni uvítat hosty plesu. Po dvacáté hodině byla všechna místa zaplněna hosty a hudební skupina Preston zahrála první sérii skladeb. Poté ples oficiálně zahájil předseda MS a přivítal hosty. Ples se začal rozbíhat a záhy bylo vyprodáno i osudí bohaté a hodnotné tomboly.
Prestoni jako vždy nezklamali a taneční parket byl neustále plný tanečních párů. O půlnoci byla tažena tombola a ti, jímž štěstí přálo si odnášeli hodnotné ceny. Dle názoru hostů se ples opět vydařil a nemuseli jsme řešit žádné stížnosti hostů. Guláš všem chutnal znamenitě a byl vyprodán. Zábava a tanec pokračoval až do pozdních nočních hodin.
Hosté plesu a též pořadatelé se již těší na příští myslivecký ples v Rantířově, který se bude konat 17. 1. 2014.

Závěrem bych rád poděkoval hostům plesu za přízeň, kterou nám projevují účastí na našem plese a též všem členům a přátelům, kteří se podíleli na přípravě plesu a pořadatelské činnosti. Také všem sponzorům a členům MS, kteří věnovali hodnotné ceny do tomboly.

Pavel Kudrna, předseda MS