Vroce 2009 se výroční členská schůze uskutečnila v kulturním domě na Rouneku dne 14. března.

Po zahájení a schválení programu přednesl předseda MS hlavní zprávu o činnosti za uplynulý rok, ve které uvedl aktuální údaje o honitbě, o členské základně a činnosti MS od minulé členské schůze.
Kromě 6 členských scůzí a vyborových schůzí na nichž se koordinovala činnost se uskutečnilo několik společných akcí, z nichž vyzvedl zejména posezení s přáteli na hájovně u Rounku, soutěž ve střelbě na asfaltové holuby na střelnici v Mysliboři, poslední leč v kulturním domě na Rounku a přípravu a průběh Mysliveckého plesu v sále kulturního domu v Rantířově.
Přednesl návrh činnosti do další schůze a poděkoval aktivním členům za práci ve prospěch sdružení.

Myslivecký hospodář ve své zprávě kladně zhodnotil stav přikrmování zvěře v letošní zimě a seznámil s výsledky odstřelu spárkaté zvěře a s výsledkem honů.
Finanční hospodář informoval o stavu pokladny a běžného účtu a podrobně informoval o příjmech a vydáních za uplynulý rok.
Místopředseda zhodnotil přínos odpracovaných hodin jednotlivých členů ve prospěch sdružení a předseda revizní komise přednesl zprávu o revizi hospodaření.

Po diskuzi byl proveden závěr schůze a předseda poděkoval za účast a pozval všechny na připravenou večeři (poznámka autora – vynikající večeři) a občerstvení. Zbytek večera strávili členové v příjemné družné zábavě.

Text: Karel Ženíšek