V roce 2010 se výroční členská schůze uskutečnila v kulturním domě na Rouneku dne 20. března.

Při zahájení výroční členské schůze předseda MS pan Pavel Kudrna přivítal starostu obce Vyskytná pana Vítězslava Vyvíjala, poděkoval jemu i obci, že našemu sdružení umožňují v prostorách kulturního domu Rounek pořádat myslivecké schůze a akce, přivítal hosty z MS Trojan – Bílý Kámen, a poděkoval panu Šaškovi za obdělávání mysliveckých políček.

Přítomní pak vzpoměli na zesnulé kamarády myslivce a minutou ticha uctili jejich památku.

Po odsouhlasení programu pokračovala schůze zprávou o činnosti MS za období od poslední členské schůze.
Předseda v ní připoměl, že naše sdružení má 23 evidovaných členů a dva hosty, kteří se plně zapojili do činnosti sdružení.
V hodnoceném období se uskutečnilo 5 členských schůzí. Na nich se převážně řešily a plánovaly záležitosti nazbytné pro fungování, chod a hospodaření v pronajaté honitbě. Výbor se scházel před těmito schůzemi a k operativnímu řešení aktuálních záležitostí i v dalších termínech.
Tradiční posezení s přáteli u ohně u hájovny, kterého se zůčastnili kromě našich členů i jejich manželky, hosté ze sousedního sdružení Trojan a naši hosté se uskutečnilo 20. června. Úspěch při této akci měla zejména soutěž ve střelbě vzduchovkou na terč a „Ku potkánu“, jejímž vrchním rozhodčím byl náš zbrojíř a puškař Martin Matoušek (výsledky jsou na našem webu).
Tradiční střelby na loveckém kole se uskutečnily na střelnici v Mysliboři 5. září. Akce je pořádána společně s našimi přáteli z MS Trojan. Naši členové se ve střelbě zlepšují, Jarda Matoušek obsadil první místo v jednotlivcích a družstvo našeho MS se umístilo na krásném druhém místě (další informace opět na webu a v časopise Myslivost).
5. prosince se uskutečnila v kulturním domě na Rouneku loňská poslední leč. Při posledních lečích se nám daří oživovat staré myslivecké zvyky a tradice (další informace opět na webu).
Na přípravu a provoz nejnáročnější akcí byl již tradiční a do povědomí široké veřejnosti kladně zapsaný myslivecký ples konaný 29. ledna 2010 v kulturním domě v Rantířově. Předseda poděkoval všem členům a jejich rodinným příslušníkům, kteří se na přípravě a průběhu plesu podíleli. a poděkoval všem sponzorům kteří darovali ceny do tomboly (další informace opět na webu).
Na následující období se připravují následující akce:
19. až 20. června 2010 tématický zájezd na jižní Moravu (obora Soutok atd.),
4. září střelecká soutěž na loveckém kole v Mysliboři,
Termín poslední leče bude uveřejněn po naplánování hlavního honu na zajíce.

Myslivecký hospodář pan Karel Kolář zhodnotil myslivecké hospodaření za uplynulý lovecký rok.
Podařilo se vyřídit dotaci na stávající políčko pro zvěř, je připravena smlouva s vlastníkem na pronájem vhodného pozemku pro další políčko pro zvěř.
Byly postaveny 3 nové posedy a 5 nových jeslí pro přikrmování zvěře. Byla opravena poškozená stávající myslivecká zařízení.
MS nakoupilo léčivo proti parazitům a zúčastnilo se léčení v rámci okresu Jihlava. Při té příležitosti vyšel o našem MS článek v Jihlavském deníku.
MS dále nakoupilo a zkrmilo granule s přídavkem minerálních látek, bílkovin a vitamínů, které by měly kladně ovlivnit kondici srnčí zvěře.
Myslivecký hospodář dále seznámil přítomné s lovem zvěře v uplynulé lovecké sezóně. Nebyl splěn plán lovu srnců I. a II. věkové třídy, v obou případech o 1 kus. Vcelku úspěšný byl lov černé zvěře a lišek. To se pravděpodobně (mimo jiných opatření) promítlo do zlepšení stavu zajíců.
Letošní krmná sezóna byla náročná. Do ledna probíhala celkem normálně jako v jiných letech, pak napadla vysoká vrstva sněhu, který drží kromě k jihu obrácených mezí dodnes. Komplikace způsobovalo i odpolední rozmrzání povrchu sněhové pokrývky a její následné zmrznutí. Ledová krusta znemožnila zvěři dostat se k přirozené potravě a zvěř zůstala odkázána na přikrmování. Krmelce byly perfektně doplňovány a přikrmování je třeba hodnotit velice kladně. Kromě předkládání jádra a objemného krmiva byla předkládána letnina, jeřabiny, kaštany a větve k okusu.
V následující sezóně bychom chtěli také zajistit pro zkvalitnění chovu zajíců zdroj vody Na hangárech (kdyby byla k dispozici voda, bylo by tam vhodné prostředí pro zajíce). O možnosti zřízení napajedla bude jednáno s vlastníky pozemků. Bude třeba zlepšit předávání informací od členů mysliveckému hospodáři. Pokračovat v informování členů i ostatní veřejnosti prostřednictvím našich webových stránek (poznámka správce webu: více než 2 000 návštěv od minulé výroční schůze).
Teď je potřeba ještě alespoň týden přikrmovat ale do 15. 5. je nutné zajistit úklid a sanaci krmelců.
Norování je plánováno na 17. 4. a 24. 4., proto je třeba do té doby nechodit k norám a ponechat je v klidu. Od 7. 5. od 13:00 hodin bude v Gotickém sále Magistrátu města Jihlavy probíhat do 10. 5. Chovatelská přehlídka trofejí, kde můžeme vidět trofeje z ostatních honiteb.
V závěru své zprávy myslivecký hospodář poděkoval členům za spolupráci v uplynulé sezóně a popřál Zdraví a radost z lovu v nadcházející sezóně.

Finanční hospodář pan Miloslav Matoušek podal zprávu o stavu financí a příjmech a výdajích za uplynulý rok a místopředseda pan Josef Procházka krátce informoval o odpracování více než 1 000 brigádnických hodin ve prospěch sdružení. Předseda revizní komise MS pan Zdeněk Bartošík informoval o provedené kontrole hospodaření MS. Bylo odsouhlaseno uskutečnění tématického zájezdu a finančního příspěvku na dopravu z prostředků MS.

V diskuzi vystoupil předseda MS Trojan – Bílý Kámen, poděkoval jménem členů za pozvání na výroční schůzi a pozval členy našeho MS na jejich výroční schůzi, která se uskuteční 27. 3. od 16. hodin v Hlávkově.

V závěru schůze předseda poděkoval přítomným za účast, pozval je k výborné a vydatné slavnostní večeři připravené šéfkuchařem Josefem Procházkou a popřál všem hezký večer a příjemnou zábavu.

Text a foto: Karel Ženíšek