V sobotu dne 19. 3. 2011 se uskutečnila na Rounku výroční členská schůze našeho MS.
Předseda MS přivítal přítomné dámy a pány myslivce, honce a hosty kteří se v 17 hodin sešli v kulturním domě na Rouneku. Vyzval přítomné aby minutou ticha uctili památku všech našich zesnulých mysliveckých kamarádů, kteří v tuto slavnostní chvíli nemohou být mezi námi.
Potom seznámil přítomné s programem výroční členské schůze a nechal o něm hlasovat. Program byl schválen všemi přítomnými členy MS SV. Antonín a byl následující:
1. Zahájení
2. Zpráva o činnosti
3. Zpráva mysliveckého hospodáře
4. Zpráva finančního hospodáře
5. Zpráva předsedy revizní komise
6. Diskuze
7. Závěr
Ve zprávě o činnosti MS zmínil předseda stav členské základny k dnešnímu dni, počet stálých hostů a jednoho adepta, který v honitbě vykonává praxi. Dále pohovořil o počtu a obsahu členských schůzí konaných mezi výročními schůzemi 2010 – 2011 a o práci výboru MS v tomto období.
Připoměl, že v letošním roce se dva naši členové dožívají významných životních jubileí – Jarda Matoušek 50 let a Zdeněk Tůma 60 let. Popřál též všem Josefům k jejich dnešním jmeninám.
Dále zmínil výčet mysliveckých akcí v uplynulém mysliveckém roce:
1. Zájezd na Pálavu a do Lednice
2. Kondiční střelby v Mysliboři
3. Poslední leč po honu na zajíce na Rouneku
4. Tradiční myslivecký ples v Rantířově
Oznámil přítomným členům MS, že plán členských schůzí a akcí na rok 2011 – 2012 jím bude rozdán v tištěné podobě na této výroční schůzi.
Dále přečetl svoji zprávu myslivecký hospodář. Zmínil plán lovu zvěře za uplynulý rok a jeho plnění. Zhodnotil přikrmování zvěře a určil termín sanace krmných zařízení. Zhodnotil sčítání zvěře. Pohovořil o stavbách mysliveckých zařízení a práci myslivců v honitbě. Poděkoval všem aktivním členům za jejich práci v honitbě a popřál jim mnoho zdaru a mysliveckých zážitků.
Finanční hospodář seznámil přítomné s příjmem financí v roce 2010, s výdaji za uplynulý rok se zůstatkem na účtě a se zůstatkem na hotovosti MS.
Předseda revizní komise seznámil přítomné s výsledkem revize finančního hospodaření a s revizí nemovitého majetku MS.
Potom předseda MS zahájil diskuzi.
Do diskuze se přihlásil předseda sousedního MS Trojan pan Pavel Jurek, který poděkoval za pozvání, v krátkosti pohovořil o stále klesajícím stavu srnčí zvěře a o jeho možných příčinách.
Pozval členy našeho MS na jejich výročku konanou za týden na Hlávkově.

Na závěr pozval předseda MS k předsednickému stolu pana Jiřího Dohnala, který si přál u příležitosti výroční schůze oslavit své 60. narozeniny. Po srdečném přání jménem všech členů a slavnostním přípitku mu byl předán dar.

Následovala večeře a po večeři pozvaní hudebníci zahráli k poslechu a tanci. Při bohatě prostřené tabuli, kterou nás oslavenec pohostil se zábava a tanečky protáhly až do druhého dne.
Věřím, že další zdařilá akce na sebe nedá dlouho čekat, protože již druhou sobotu v dubnu 9.4.2011 nás pozval náš kolega myslivec Jarda Matoušek na oslavu jeho 50. narozenin.

Text: Pavel Kudrna
Foto: Tomáš Král