V sobotu 21. března se v Kulturním domě na Rounku konala výroční schůze MS Svatý Antonín. Schůze se zúčastnili  hosté z MS Bílý kámen – Trojan.
Pak přišli rodinní příslušníci členů a někteří hosté z obce.

Schůzi zahájil předseda MS Pavel Kudrna. Po odsouhlasení programu vyzval předseda přítomné, aby si minutou ticha připomněli naše kamarády,
 kteří již nejsou mezi námi.

Předseda pak podal zprávu o činnosti a akcích MS v uplynulém mysliveckém roce.

Myslivecký hospodář Karel Kolář podrobně informoval o mysliveckém hospodaření. Pozastavil se u lovu srnčí zvěře u stavu a lovu zajíců a kachen. Zmínil nepříznivý vliv vysokých stavů černé zvěře na ostatní druhy zvěře.

Finanční hospodář Miloslav Matoušek podrobně informoval o stavu finančních prostředků na účtu i v hotovosti a také podrobně referoval o příjmech a výdajích za uplynulý rok.

Předseda revizní komise Lubomír Hron přednesl revizní zprávu. Při revizi hospodaření bylo shledáno, že všechny příjmy a výdaje jsou  průběžně vedeny v účetnictví a řádně doloženy příslušnými doklady.Kontrola neshledala v hospodaření MS žádné nedostatky.

V diskuzi vystoupil Pavel Jurek, z MS Bílý Kámen – Trojam. Poděkoval jménem MS za pozvání na naši výroční schůzi a vztahy mezi oběma MS označil za nadstandardní.

Pan Lhotský z MS Bílý Kámen – Trojan navázal na zprávu hospodáře MS v otázce úbytku zvěře. Konstatoval, že nejen že ubývá zvěř ale z přírody se ztrácí i drobné ptactvo. Rozebral některé vlivy na snižující se stavy zvířat. Poukázal na nedostatečnou informovanost většiny našich politiků o skutečném stavu naší přírody. Pak se její problémy neřeší. Dále poukázal na to, že rozšiřování některých druhů živočichů likviduje stavy jiných.

Do diskuze se přihlásil člen našeho MS Josef Nevrkla. Poukázal na skutečnost, že za myslivce vystupuje několik organizací s různými zájmy, někteří myslivci se k žádné organizaci nehlásí. Vliv těchto organizací je tím snižován. Upozornil i na to, že myslivost je mezi lidmi  málo propagována, chybí myslivecká osvěta a lidé o myslivosti nic neví. (Dozvídají se jen negativní zprávy z dlouholeté negativistické kampaně sdělovacích prostředků – poznámka autora).

Po ukončení oficiální části schůze byla k večeři podána krůtí polévka a výpečky s knedlíky a dvěma druhy zelí – obě jídla byla vynikající. Pro ty, kteří dostanou v pozdním večeru ještě alespoň malý hlad, byly připraveny řízky.

Pak se rozproudila zábava. Skupinky diskutovaly nad  různými tématy, došlo na vyprávění, zpívalo se i při kytaře.