Myslivecký spolek Svatý Antonín pořádal v sobotu 11.3. 2017, na konci mysliveckého roku 2016 /2017,  výroční členskou schůzi v kulturním domě na Rouneku.
V 17 hodin byla výroční schůze zahájena předsedou mysliveckého spolku, který přivítal přítomné členy a hosty. Přednesl návrh programu schůze a nechal hlasovat o jeho schválení. Program výroční schůze byl schválen bez připomínek či doplnění programu.
Předseda MS následně poprosil přítomné aby povstali a tichou vzpomínkou uctili památku našich zesnulých myslivců a přátel. Dále seznámil účastníky s činností MS v uplynulém mysliveckém roce a seznámil je s plánem členských schůzí a akcí v následujícím mysliveckém roce. 
Předal slovo mysliveckému hospodářovi, který přítomné podrobně seznámil s mysliveckým hospodařením v honitbě, výčtem ulovené zvěře a brigádnickou činností v honitbě.
Následovala zpráva finančního hospodáře, který nás obeznámil se stavem účtu MS a pohybem financí na účtu v uplynulém mysliveckém roce.
Následovala zpráva předsedy revizní komise, který přečetl výsledky revizí v jednotlivých činnostech MS.
V následující diskuzi se přihlásil o slovo náš člen Josef Nevrkla, který v honitbě vykonává právo myslivosti již padesát let a byl dlouholetým mysliveckým hospodářem MS. Přinesl sebou starou kroniku a seznámil přítomné se životem myslivců za jeho dlouholeté myslivecké činnosti v honitbě. Bylo to vyprávění velice zajímavé a v lecčem pro mladou generaci myslivců i poučné. Až neuvěřitelný se zdál výčet ulovené drobné zvěře v šedesátých letech. Kdyby na schůzi nebylo přítomno několik pamětníků, možná by někteří mladí myslivci Pepu podezřívali, že nás krmí mysliveckou latinou.
Po ukončení diskuze předseda MS přednesl závěrečnou řeč a pozval přítomné k výborné večeři a občerstvení. Následovala volná zábava. K jejímu zpestření nám zahráli dva harmonikáři z Řehořova a všichni jsme si s radostí zazpívali lidové písně a došlo i na tanec.
Závěrem mohu konstatovat, že výroční členská schůze splnila své poslání a proběhla v přátelském duchu.
Všem přítomným děkuji jménem výboru za účast a těšíme se opět na setkání při další myslivecké akci.

 

Myslivosti zdar!

Text a foto: Pavel Kudrna