V sobotu 10. března 2018  se konala v kulturním domě na Rounku výroční schůze našeho mysliveckého spolku.V sedmnáct hodin se vyzdobený sál zaplnil myslivci a  pozvanými hosty. Schůzi zahájil předseda MS, přivítal přítomné a seznámil je s programem výroční schůze. Vyzval všechny k uctění památky našich zesnulých kamarádů a přátel minutou ticha a vzpomínkou.Předseda MS přednesl svoji zprávu o činnosti MS v uplynulém mysliveckém roce. Předal slovo mysliveckému hospodářovi, který seznámil přítomné s výčtem ulovené zvěře, s problematikou v lovu a chovu zvěře v honitbě a s mysliveckým hospodařením.Poté dostal slovo finanční hospodář, který nás seznámil s finančním hospodařením spolku.Nakonec vystoupil předseda revizní komise se svojí revizní zprávou, ve které upozornil na řadu zjištěných závad v organizačních záležitostech naší členské základny.Následovala diskuse. Jako první měl diskusní příspěvek předseda sousedního mysliveckého spolku Trojan, který nám poděkoval za pozvání a seznámil nás s hospodařením a mysliveckou činností v jejich honitbě. Dále se diskutovalo o chystaném zvýšení členských příspěvků navrhovaném ČMMJ od roku 2019. U příležitosti výroční členské schůze MS byly předány dva dary. První byl předán naší člence Lucii Hartmanové k narození její dcery Rozálky. Druhý dar byl předán paní Věře Nevrklové za to, že nám nezištně připravuje vynikající pokrmy na naše myslivecké akce. Po oficiálním ukončení výroční členské schůze byli přítomní pozváni na vynikající zvěřinovou svíčkovou, kterou pro nás uvařila Věrka se svými pomocníky. Následovala volná zábava, kterou zpestřili svým vystoupením dva harmonikáři. Myslím, že se všichni dobře bavili a někteří opouštěli kulturní místnost až v pozdních nočních hodinách.                                          

Text Pavel Kudrna, fotografie Jakub Hradecký.